Pemilikan

Terma dan syarat berikut terpakai untuk semua. Laman web ini dimiliki oleh Zulmall.com .

Akses dan Syarat Penggunaan

Kami menyediakan kandungan dan perkhidmatan yang tersedia di Laman web ini kepada anda tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut. Dengan mengakses atau menggunakan Laman web ini, atau dengan membuat pesanan melalui Laman web ini, Anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami, dan menyetujui, tanpa batasan atau kelayakan, untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini.

Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk mengubah Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa dengan menghantar perubahan di Laman Web ini. Sebarang perubahan akan berlaku dengan segera setelah diposkan ke Laman Web ini. Penggunaan laman web ini yang berterusan oleh anda merupakan perjanjian anda terhadap semua Terma dan Syarat tersebut. Kami mungkin, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya menghentikan salah satu hak yang diberikan oleh Terma dan Syarat ini. Anda harus segera mematuhi sebarang penamatan atau pemberitahuan lain, termasuk, sebagaimana yang berlaku, dengan menghentikan semua penggunaan Laman web ini.

Ketepatan Maklumat

Kami berusaha seakurat mungkin semasa menerangkan produk kami di Laman web ini. Namun, sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, kami tidak menjamin bahawa keterangan produk, warna, harga, ketersediaan atau kandungan lain yang tersedia di Laman web ini tepat, lengkap, boleh dipercayai, terkini, atau bebas dari kesalahan.

Pindaan

Kami akan mempunyai hak atas budi bicara mutlaknya pada bila-bila masa dan tanpa pemberitahuan untuk meminda, membuang atau mengubah mana-mana kandungan yang diberikan berkaitan dengan perkhidmatan atau yang muncul di mana-mana halaman Laman web ini.

Ganti rugi

Anda bersetuju untuk memberi ganti rugi kepada kami sepenuhnya dari dan terhadap semua tuntutan, tanggungjawab, kerosakan, kerugian, kos dan perbelanjaan (termasuk kos undang-undang) yang timbul daripada pelanggaran Syarat ini oleh anda atau tanggungjawab lain yang timbul akibat penggunaan laman web ini atau keluar oleh anda penggunaan Laman Web ini oleh mana-mana orang yang menggunakan nombor akaun dan / atau kata laluan anda.

Harta Intelek

Hak dalam reka bentuk dan kandungan Laman web ini dimiliki oleh kami. Baik kandungan atau Tanda Dagangan atau bahagian-bahagian dari Laman Web ini tidak boleh digunakan, diterbitkan semula, diduplikasi, disalin, dijual, dijual kembali diakses, diubah, atau dieksploitasi sebaliknya, secara keseluruhan atau sebahagian, untuk tujuan apa pun tanpa persetujuan bertulis dari kami sebelumnya.

 

KEISTIMEWAAN

Semua maklumat pendaftaran anda untuk kami hanya digunakan untuk tujuan penghantaran. Kami hanya memerlukan maklumat minimum: nama, alamat, nombor telefon, maklumat kad kredit dan alamat e-mel untuk penghantaran Pos Laju dan kami tidak akan memberikannya kepada mana-mana pihak, semuanya rahsia antara pelanggan kami dan  Zulmall.com.

Baca perincian Dasar Privasi dan Dasar Pengembalian & Bayaran Balik di SINI